Omdat er in maart 2010 gemeenteraadsverkiezingen zullen zijn, heeft de Federatieve Bond van Muziekgezelschappen Kerkrade (kortweg de HaFa Federatie genoemd) besloten om het belang van de Kerkraadse HaFa verenigingen bij de deelnemende politieke partijen aan de orde te stellen. Er is een brief gestuurd en die wordt per partij in een gesprek met betrokkenen uit die partijen toegelicht en bediscussieerd. Het doel is om in de verkiezingsprogramma´s en later in het collegeprogramma voldoende aandacht te besteden aan het belang van de HaFa´s voor Kerkrade. Dit artikel is een samenvating van de brief aan de politieke partijen.

Bijdragen van de HaFa´s
De HaFa´s zijn geworteld in de Kerkraadse geschiedenis en spelen een wezenlijke rol in het sociaal-maatschappelijke leven. HaFa´s vangen jongeren op en bieden hen een zinvolle vrijetijdsbesteding. Daarnaast leveren de HaFa-verenigingen een belangrijk aandeel in de samenhang van onze gemeenschap, zeker in tijden dat het economisch slecht gaat.
Kort samengevat zorgen HaFa verenigingen voor muziek en sfeer, opvang en vorming van jongeren, samenhang van de gemeenschap en ze zijn ambassadeur van Kerkrade. De HaFa´s zorgen voor levende muziek bij feestelijke gelegenheden: volksfeesten, aubades, processies, begeleiding communicantjes, optochten en WMC. Zonder die muziek zouden onze feesten minder sfeervol zijn. De HaFa verenigingen zorgen ook voor een vitale bijdrage aan de amateurpodiumkunst in Kerkrade, door het geven van concerten in Theater, Campus, Focus of een van de andere podia in de Klankstad.

Opvang en vorming van jongeren
HaFa korpsen vangen jongeren op, zorgen voor hun muzikale vorming en geven hen een zinvolle en mooie hobby, waar ze hun hele leven plezier aan hebben. Muzikale vorming van kinderen heeft een aantal bijzondere effecten. Het maken van muziek maakt kinderen slimmer en socialer. Dit wordt onderbouwd door een reeks van internationale wetenschappelijke onderzoeken (zie voor details de website: www.muziekmaaktslim.nl), die aantonen dat muziekeducatie leidt tot een significant hoger IQ, betere lees- en uitdrukkingsvaardigheden en spraakontwikkeling en een beter wiskundig en natuurkundig inzicht. Tevens is gebleken dat muziekeducatie leidt tot een hoger (sociaal) acceptatieniveau, een sterker groepsgevoel en meer zelfvertrouwen. Actief muziek maken blijkt ook een geschikt middel om de conflicten van de puberteit te verzachten en bij musicerende mensen zijn de rechter (gevoel) en linker hersenhelft (intellect en spraak) sterker met elkaar verbonden.

Cement van de samenleving
Op sociaal maatschappelijk gebied zijn verenigingen het cement van onze samenleving. Het in stand houden van de verenigingsinfrastructuur is van cruciaal belang om de samenhang van onze gemeenschap ook in de toekomst te borgen. Kerkrade is op weg om kleiner (minder inwoners), ouder (vergrijzing) en armer (inkomens dalen gemiddeld) te worden. Juist in deze omstandigheden zijn verenigingen, en zeker HaFa´s, van groot belang voor de saamhorigheid in de wijken, om cultuurparticipatie van minima te stimuleren en om de gemeenschappen leefbaar te houden. Door te musiceren heb je spelenderwijs sociale contacten: muzikanten zijn gelukkiger dan andere mensen.
HaFa´s dragen de naam Kerkrade Klankstad uit. Dat doen ze als ze een concert verzorgen in binnen- en buitenland, bij deelname aan concoursen en bij concertreizen. De HaFa´s zijn de ambassadeurs en de levende PR voor de Klankstad!

Gevraagd: beleid en waardering
De meest dringende behoefte die de HaFa Federatie heeft is beleid en waardering:
  • Kerkrade heeft geen expliciet HaFa-beleid (als onderdeel van het amateur-kunstbeleid). Wij dringen erop aan om dit te ontwikkelen en zijn bereid daar als Federatie een actieve bijdrage aan te leveren.
  • De HaFa Federatie zou, individueel of als onderdeel van een op te richten Cultuurraad (net als dat het geval is bij de Sportstichting), als adviesorgaan m.b.t. HaFa-beleid voor College en Raad moeten worden erkend.
  • De subsidie voor HaFa´s is pas onlangs en maar ten dele geïndexeerd. Wij bevelen ten zeerste aan om de subsidieaanbeveling van Kunstfactor in de toekomst als leidraad te gebruiken, met een automatische indexering (N.B. Kunstfactor is het landelijke instituut voor de amateurkunsten in Nederland). Daarnaast is er dringend behoefte aan een lesgeldsubsidie voor jonge leerlingen, om te voorkomen dat zij al in de beginfase worden afgeschrikt door de relatief hoge kosten en daarmee verloren gaan voor de muziek.
  • Volgens de huidige subsidieverordening zijn HaFa´s verplicht om mee te lopen in de carnavalsoptochten om in aanmerking te komen voor gemeentelijke subsidie (art.25). Gezien de kosten en de teruglopende belangstelling van muzikanten (velen gaan met carnaval op vakantie) is deze verplichting in de toekomst moeilijk vol te houden. De Kerkraadse HaFa´s vinden deze verplichting niet terecht en niet in balans met verplichtingen t.a.v. andersoortige verenigingen.
  • Concerten in Theater Kerkrade moeten gestimuleerd worden. Was dit in het verleden (door capaciteitsgebrek in het theater als gevolg van de verbouwing van het Theater Heerlen) geen haalbare kaart, in de toekomst zullen er veel meer lege avonden zijn. Een ruimere financiële bijdrage van de gemeente is daarbij een absolute voorwaarde: laat de HaFa´s zonder (veel) kosten gebruik maken van ons Kerkraadse theater.

Bekijk het actuele nieuwsoverzicht »

Bekijk alle nieuwsberichten van 2009 »
Bekijk alle nieuwsberichten van November 2009 »